Správa nemovitostí - Správa nemovitostí - www.dmeurouklid.cz

Správa nemovitostí

Naše nabídková cena za správu jedné nájemní jednotky činí 120 až 220,- Kč + DPH měsíčně dle rozsahu prací a velikosti objekt v následujícím členění:

 

V oblasti provozní

 • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor
 • zajištění dodávek médií (např. el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, provoz výtahů, STA
 • zajištění nepřetržité havarijní služby
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, chodníků a přilehlých zelených ploch
 • vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor
 • přebírání a předávání bytů nájemníků podle pokynů vlastníka

 

 

V oblasti stavebně-technické

 • plnění povinností vlastníka nemovitostí vyplývající za staveb. zákona a jeho provádějících vyhlášek
 • zajištění provozních revizí technických zařízení ve spravovaném objektu dle příslušných českých norem a předpisů státního odborného dozoru
 • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti a to jak společných prostor domu, tak i bytů v rozsahu vyplývajícím ze zákona
 • vyjadřování k záměrům nájemců bytů a nebytových prostor na stavební úpravy, které svým rozsahem nepřesahují ohlašovací povinnost dle stavebního zákona
 • předkládání záměrů uživatelů bytů a nebytových prostor, které svým rozsahem vyžadují stavební povolení, vlastníkům ke schválení
 • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně odhadu nákladů
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen

 

 

V oblasti ekonomické

 • předpis a kontrola nájemného (plateb do fondu údržby a oprav) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor, v případě včasného nezaplacení upomínání dlužníků
 • po uplynutí lhůty vyplývající z upomínky k zaplacení vymáhání dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním spolu s poplatky z prodlení, jakož i náhrad škod na spravovaném majetku prostřednictvím soudu jménem vlastníků
 • provádění vyúčtování tepla, TUV a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů
 • vedení účetnictví vlastníka domu
 • vedení účetnictví spojeného s provozem domu
 • překládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné měsíční uzávěrky
 • 1 x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz a údržbu, jakož i o předpokládaných příjmech z nájemného v následujícím období, v oblasti práv
 • uzavírání smluv o nájmu bytových a nebytových prostor dle dispozic vlastníka
 • uzavírání nájemních smluv na plochy pro umístění reklam dle dispozic vlastníka
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytového ,nebytového prostoru, nastanou-li důvody uvedené ve smlouvě nebo vyplývající ze zákona
 • dodání podkladů pro advokátní kancelář zastupující zájmy vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu

 

 

Služby mimo uvedenou cenu za správu

 • zpracování daňového přiznání
 • vedení personální a mzdové agendy (zaměstnanci domu,dohody o provedení práce)
 • odečet poměrových měřičů vody v bytech
 • provádění nepřetržité havarijní služby

 


Napište nám